Videonovērosanas politika

SIA “Arkana”

Videonovērošanas politika

 

Rīgā, 2023.gada 28.augustā

 

1.   Videonovērošanas politika attiecas uz SIA “Arkana” (reģistrācijas numurs 40003517605) veikto videonovērošanu uzņēmuma teritorijā. Politika attiecas gan uz darbinieku, gan apmeklētāju personas datu apstrādi videonovērošanas veidā.

 

2.    Attiecībā uz personas datu apstrādi, šajā gadījumā videonovērošanu, SIA “Arkana” ir uzskatāms par personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

 

3.   SIA “Arkana”kontaktinformācija par personas datu apstrādes jautājumiem:

Adrese: “Villa Anna” Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads

E-pasta adrese: irena@villaanna.lv

 

4.    Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru.

 

5.    Videonovērošana satur personas datus. Videonovērošanas sistēma darbojas 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.

 

6.  Vodeonovērošana mērķis: SIA “Arkana” veic videonovērošanu noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar īpašuma aizsardzību un pretlikumīgo darbību novēršanai, pārziņa tiesisko interešu aizsardzībai, kā arī personu drošības un veselības aizsardzībai, kā arī lai nodrošinātu klientu, piegādātāju un darbinieku iekļūšanu īpašumā ar transporta līdzekļiem.

 

7.   Videonovērošanas tiesiskais pamats: pārziņa leģitīmo interešu ievērošana (proti, nekustamā īpašuma aizsardzība un pretlikumīgo darbību novēršana) (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f) apakšpunkts), kā arī datu subjektu vitālo interešu, tajā skaitā, veselības un dzīvības aizsardzība (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas d) apakšpunkts).

 

8.   Personas dati nevienam nevar tikt nodoti, jo netiek veikta datu ierakstīšana.

 

9.   Uzstādot videonovērošanas kameras, SIA “Arkana”  ievēro Datu valsts inspekcijas rekomendācijas, ņem vērā šādus apstākļus un nosacījumus:

·        SIA “Arkana”  rūpīgi izvēlas videokameru izvietojumu, lai to novērošanas laukums nebūtu plašāks, nekā tas ir nepieciešams; videonovērošanas kameras leņķis neaptver citām personām piederošus īpašumus vai ielas un ietves;

·        videokameras ir uzstādītas, nodrošinot atbilstošu novērošanas kvalitāti;

·        SIA “Arkana”  izvieto videokameras tā, lai tās būtu drošībā no neatļautas piekļuves un aizsargātas no bojājumiem;

·        tiek nodrošināta regulāra videokameru tehniskā apkalpošana;

·        videonovērošanas kameras netiek izmantotas, lai dzirdētu sarunas starp personām; audiofunkcijas kamerām nav;

·        videonovērošana netiek izmantota, lai kontrolētu darbinieku veicamā darba apjomu vai kvalitāti.

 

10. Videonovērošana netiek ierakstīta. Videonovērošanai nav ieraksta kopiju.

 

11. SIA “Arkana” darbiniekiem ir aizliegts:

·        jebkādā veidā veikt ierakstus personīgajos datu nesējos (telefonos, videokamerās, fotoaparātos u.c.);

·        uzrādīt monitorus nepiederošām personām vai citiem darbiniekiem, kam nav tiesību piekļūt šiem monitoriem.

 

12. Normatīvais regulējums datu aizsardzības jomā piešķir jebkurai fiziskai personai tiesības ietekmēt viņas personas datu apstrādi. Lai šīs tiesības īstenotu, nepieciešams:

·        iesniegt SIA “Arkana”   rakstveida iesniegumu klātienē (līdzi jāņem pase vai ID karte) vai;

·        nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz irena@villaanna.lv.

 

13. Pēc iesnieguma saņemšanas SIA “Arkana” fizisko personu identificēs, proti, pārliecināsies, ka tieši iesniedzējs ir tā pati persona, par kuru tā uzdoda, un sniegs atbildi viena mēneša laikā.

 

14. Fiziskai personai ir visas tiesības, ko garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula, kā arī tiesības vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā: http://www.dvi.gov.lv/lv/funkcijas/kontaktinformacija/

 

15. Papildu informācija pieejama Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, kas atrodama pēc tiešsaistes adreses:

           https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

 

16. SIA “Arkana” ir tiesības veikt papildinājumus Politikā, publiskojot tās aktuālo versiju savā mājaslapā.

 

17. Lai informētu fiziskās personas par videonovērošanu, SIA “Arkana” izmanto informatīvas zīmes. Šīs zīmes ir izvietotas viegli redzamās vietās, un tās satur Fizisko personu datu apstrādes 36.panta trešajā daļā norādīto informāciju, proti, informāciju par SIA “Arkana”un tās kontaktinformāciju, datu apstrādes mērķi, kā arī iekļauj norādi par iespēju iegūt citu Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantā norādīto informāciju.

 

SIA “Arkana”

Valdes locekle Irēna Sačivko

Dokuments parakstīts elektroniski